Oferujemy wsparcie w codziennym funkcjonowaniu jak również w realizowaniu projektów o charakterze strategicznym – długookresowym.

Proponujemy rozwiązania zorientowane na osiągnięcie planowanych efektów. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, każdy starannie analizując, tak aby doprowadzić do pożądanego efektu.

Wychodzimy z założenia, że nasi Klienci najlepiej znają swoje potrzeby i oczekiwania, często jednak staramy się inspirować do określonych działań.

Zaufali nam przedsiębiorcy z różnych gałęzi gospodarki i o zróżnicowanym wymiarze działalności

 • bieżąca obsługa prawna w zakresie prawa spółek handlowych
 • opracowywanie umów
 • zakładanie i likwidację spółek, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń i przedstawicielstw
 • restrukturyzacja podmiotów gospodarczych prowadzenie wielostronnych złożonych transakcji gospodarczych
 • egzekucja należności na podstawie tytułów egzekucyjnych, współpraca z komornikami przekształcanie spółdzielni w spółki prawa handlowego
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, oraz przed Sądem Najwyższym, w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych i ich nadzorowanie
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w postępowaniach administracyjnych i podatkowych
 • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w postępowaniu administracyjnym
 • reprezentacja przed sądami arbitrażowymi w sprawach gospodarczych
 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
 • reprezentacja przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy
 • w sprawach karnoskarbowych, w karnych sprawach gospodarczych oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • nabywanie i łączenie spółek oraz przedsiębiorstw, ich części lub poszczególnych składników majątkowych
 • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych
 • analizy prawne spółek
 • negocjowanie umów
 • przygotowywanie dokumentacji transakcyjnych
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie odzyskiwania należności. Udzielamy również porad w zakresie zabezpieczenia należności. Prowadzimy:
 • negocjacje z dłużnikami,
 • postępowania sądowe, a także
 • uczestniczymy w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników.
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • obsługa obrotu nieruchomościami związanego z różnorodnymi projektami inwestycyjnymi, w tym nabywanie gruntów pod zabudowę mieszkaniową, magazynową, handlową i przemysłową
 • umowy przedwstępne, powiernicze, ostateczne dotyczące kupna-sprzedaży nieruchomości regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie wniosków o zatwierdzenie projektu, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i o pozwolenie na budowę, prowadzenie postępowania we wszystkich stadiach opracowywanie umów dzierżawy i najmu, przeniesienia, umów deweloperskich
 • finansowanie inwestycji, prowadzenie negocjacji związanych z uzyskiwaniem kredytów hipotecznych
 • analizy umów najmu w centrach handlowych, magazynowych i biurowych
 • doradztwo podatkowe związane z obrotem nieruchomościami
 • procedury prawne związane z ochroną środowiska (ocena oddziaływania na środowisko, procedura udziału społeczeństwa)
 • zagadnienia związane z praktykami ograniczającymi konkurencję i ochroną konkurencji
 • kontrola i kształtowanie cen
 • modele i umowy dystrybucyjne
 • reprezentowanie w postępowaniach w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji
 • pomoc prawna w czasie kontroli i przeszukań prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisję Europejską
 • szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej
 • regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego i innych podobnych produktów finansowych
 • umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 • odpowiedzialność za produkt i roszczenia gwarancyjne
 • podatkowoprawna ocena prowadzonej działalności,
 • ocena rozliczeń w PIT, CIT i VAT,
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i skarbowych przed organami administracji skarbowej (Urzędami Kontroli Skarbowej, Urzędami Skarbowymi, Izbami Skarbowymi) w tym postępowania podatkowe względem osób fizycznych w zakresie nieujawnionych źródeł dochodów i ryzyko opodatkowania 75% stawką podatku,
 • reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • obsługa jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych bez względu na formę organizacyjno-prawną
 • nadzór nad wydawaniem rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym
 • restrukturyzacja, przekształcanie i konsolidacja jednostek publicznych
 • podatkowoprawna ocena prowadzonej działalności,
 • ocena rozliczeń w PIT, CIT i VAT,
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i skarbowych przed organami administracji skarbowej (Urzędami Kontroli Skarbowej, Urzędami Skarbowymi, Izbami Skarbowymi) w tym postępowania podatkowe względem osób fizycznych w zakresie nieujawnionych źródeł dochodów i ryzyko opodatkowania 75% stawką podatku,
 • reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • obsługa jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych bez względu na formę organizacyjno-prawną
 • nadzór nad wydawaniem rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym
 • restrukturyzacja, przekształcanie i konsolidacja jednostek publicznych
 • licencje i zezwolenia transportowe
 • przygotowywanie umów o pracę i regulaminów pracy dla kierowców
 • zagadnienia związane z czasem pracy, podróżami służbowymi i wymaganiami formalnymi dotyczącymi kwalifikacji kierowców
 • reprezentowanie klientów w sporach regulacyjnych i dotyczących prawa konkurencji, w tym reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym
 • ocena prawna ryzyka związanego z działalnością w sektorze transportowym
 • ochrona praw własności przemysłowej w tym: nazw handlowych, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych
 • ochrona know-how, tajemnic handlowych oraz praw autorskich
 • nabywanie praw własności intelektualnej
 • umowy licencyjne
 • prowadzenie sporów dotyczących naruszeń dóbr osobistych i publikacji w środkach masowego przekazu
 • pomoc prawną w zapobieganiu podrabianiu produktów oraz w odniesieniu do ochrony produktów markowych
 • ochronę tożsamości firmy, w tym znaków handlowych, logo oraz nazw domen internetowych
 • optymalizacja trybów zamówień
 • przygotowanie ofert,
 • analiza i opracowywanie SIWZ,
 • analiza prawna zgodności ofert z zamówieniami,
 • reprezentacja przed KIO oraz sądami.